Trenco Sustainability

HÅLLBAR VERKSAMHETSUTVECKLING

Med 10 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom det privata näringslivet och en kandidatexamen i miljövetenskap hjälper jag er att navigera rätt inom hållbarhetsområdet.

Referenser

Abstracta png

Vi använde Trenco för att hjälpa oss med FSC-certifiering vilket fungerade väldigt bra. Arbetet gick snabbt och smidigt och FSC-revisionen gick igenom utan avvikelser.

– Erik Graesén, Produktutvecklingschef Abstracta

EFG 2@4x

”Tomas kombinerar en djup och detaljerat kompetens inom hållbarhetsområdet med en pragmatiskt förståelse för de kommersiella omständigheterna i ett producerande företag.”

– Marcus Westdahl, VD EFG European Furniture Group

Tjänster

Global Goals
Hållbarhetsstrategi enligt FN:s globala mål

Verksamhetens hållbarhetsstrategi är basen i hållbarhetsarbetet och ligger till grund för övriga områden, inklusive mål och rapportering.

Agenda 2030 är FN:s globala hållbarhetsmål, ett gemensamt ramverk för länder och organisationer, med 17 mål och 169 undermål.

Med en väsentlighetsanalys identifieras de mål som er verksamhet har en påverkan på. Detta ligger till grund för relevanta fokusområden.

Hållbarhetsrapportering
Hållbarhetsrapportering enligt GRI Standards

Med nya EU-lagen CSRD runt hörnet hjälper jag er att skapa en trovärdig hållbarhetsrapport, relevant för er verksamhet.

Med GRI Standards följer rapporteringen ett ramverk som gör verksamheten jämförbar gentemot andra organisationer.

Jag har genomgått utbildningen GRI Certified Training Course av Enact Sustainable Strategies 2021.

ISO
Miljö- och kvalitetsledningssystem

Få styrning på verksamheten med hjälp av ISO 9001 och ISO 14001. Identifiera era viktigaste miljöaspekter, sätt miljömål, handlingsplaner och uppnå ständiga förbättringar.

Med 10 års erfarenhet av ledningssystem lotsar jag er igenom certifieringsprocessen, alternativt vidareutvecklar ert befintliga ledningssystem.

Jag har genomgått utbildningarna Internrevision av kvalitets- och miljöledningssystem samt Vidareutveckling av interna revisioner av Askengren & Co (numera Ramboll) 2014. Miljöledningssystem var även inkluderat i miljövetarutbildningen 2012.

Factory
Socialt ansvar i leverantörskedjan

Ett aktivt förebyggande arbete i leverantörskedjan är viktigt för att säkerställa schyssta arbetsvillkor hos underleverantörer och för att riskminimera varumärket. 

Proaktivt arbete i leverantörskedjan är även ett vanligt krav i offentliga upphandlingar.

Jag hjälper er att:

  • Kartlägga leverantörskedjan.
  • Kravställa i enlighet med FN:s Global Compacts 10 principer och ILO:s 8 kärnkonventioner.
  • Följa upp kravställningen.
  • Riskbedöma leverantörerna gentemot kravställningen.
  • Åtgärda utifrån riskbedömningen.
CO2 emissions
Klimatberäkning enligt GHG Protocol

Genom att klimatberäkna er organisation får ni svar på vilka klimatutsläpp ni genererar och vilka områden ni bör prioritera för utsläppsminskningar. 

Med hjälp av Greenhouse Gas Protocol klimatberäknas er verksamhet och de huvudsakliga utsläppskällorna identifieras. Utifrån resultatet upprättas relevanta mål för att sänka klimatutsläppen över tid. 

Jag har genomgått utbildningen Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet av 2050 AB år 2021.

ECO
Miljömärkning

Med 10 års erfarenhet av miljömärkning och närmare 100 st genomförda miljömärkningar gentemot Möbelfakta samt 10 st gentemot Svanen lotsar jag er igenom processen.

Miljömärkningar från oberoende tredjepartsgranskade certifieringssystem visar att era produkter/tjänster är miljövänliga, skapar kundefterfrågan och bygger varumärke.

Miljömärkningar är ofta ett kostnadseffektivt sätt att bevisa kravuppfyllnad i offentliga upphandlingar.

Jag hjälper er med miljömärkning för möbler och andra produkter/tjänster.

Forest
FSC® Spårbarhet

Med 10 års erfarenhet av spårbarhetscertifieringen FSC Chain of Custody är jag stöd för er FSC-certifiering. 

Varje år skövlas globalt 10 miljarder träd som inte återplanteras. Handel med illegalt virke är ett stort miljöproblem. Med FSC spårbarhetscertifiering säkerställer ni att träråvaran i era produkter är spårbar från ansvarsfullt brukade skogar.

Jag hjälper er att förstå vad som behöver göras för att uppfylla kraven i FSC-standarden för att ta er igenom en certifiering. Jag kan även genomföra interna revisioner.

Jag har genomgått utbildningen FSC – Revidera Chain of Custody av Cederquist Miljö & Kvalitet 2017.

Om

Trenco är ett konsultbolag inom hållbar verksamhetsutveckling. Företaget drivs av mig, Tomas Reibring, utbildad miljövetare med 10 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom det privata näringslivet och möbelbranschen.

Trenco betyder Tomas Reibring Environmental Consultant.

 

Bakgrund

2012: Kandidatexamen i miljövetenskap vid Linköpings universitet.

2013-2018: Miljö- och kvalitetssamordnare på möbelföretaget NC Nordic Care AB, dotterbolag till Kinnarps AB.

2018-2022: Hållbarhetschef på möbelföretaget EFG European Furniture Group AB.

2019-2023: Medlem i Möbelfaktas kriterieråd.

Kontakt

Trenco AB
Org-nr: 559399-9245

Tomas Reibring
Telefon: +46 (0)73 957 82 75
Mail: tomas@trenco.se

Regeringsvägen 37
611 56 Nyköping